onsdag 23. mai 2012

Røveren...


Han var en av skurkene i ett av de ekleste og mest skitne politiske drama i nyere, amerikansk historie. Selve hovedskurken – president Richard M. Nixon – gikk fri, men de som gjorde jobben for ham fikk betale, blant annet med fengselsstraffer. En av disse var Chuck Colson. Det fortelles at han i sine velmaktsdager hadde han et skilt hengende på kontoret: «Hvis du får balletak på dem, vil du også erobre deres hjerter og hjerner». Mottoet var betegnende for den kulturen som rådet i hvert fall i deler av den nixonske administrasjon.

Da Watergate-skandalen ble avslørt, takket være en pågående presse, dro presidenten mange med seg i fallet. Snarere enn å dra dem med seg i fallet, skjøv han dem foran seg utfor stupet, helt til også han måtte slippe taket. Da satt den tidligere spesialrådgiveren Chuck Colson allerede bak lås og slå, dømt til sju måneders ubetinget fengsel. Han var den første av de medskyldige i dekkoperasjonene som ble dømt, men flere skulle følge. Anklagen var at han hadde hindret etterforskningen – ”obstruction of justice”, som det heter på jurist-amerikansk.
I fengslet leste han boka ”Mere Christianty” av C.S. Lewis. Den ga støtet til en religiøs krise og en kristen omvendelse. Etter endt soning skrev han boka «Født på nytt», et sentralt begrep i all kristen sammenheng. I USA står begrepet særlig sterkt; der skiller man mellom «born again Christians» og «andre» kristne. Colson startet også organisasjonen «Prison Fellowship», som arbeider med forkynnelse og praktisk hjelp til fanger og deres pårørende. Denne organisasjonen har forgreninger i mange land, også Norge. Han skrev også andre bøker, og ble en etterspurt forkynner og foredragsholder.
Colson fikk mye anerkjennelse for dette arbeidet, og ble respektert på en helt annen måte enn den gang han hadde som mål å ta balletak på folk. I 2008 fikk han en borgerdådsmedalje av George W. Bush. Han fikk også andre priser for sitt kristne og humanitære arbeid. Politisk ble han trofast mot sin opprinnelse. I 2002 var han blant de kristenlederne i USA som skrev under på et dokument som ga en viss teologisk legitimitet til USAs krigføring i Irak.
Lørdag 31. mars døde han, 80 år gammel. Han er noe av det nærmeste man kommer røveren på korset i moderne tid.


Nils-Petter Enstad
Forfatter


Publisert i Klassekampen 6. juni 2012

søndag 20. mai 2012

"...man friest være bør i tro": Wergelands visjon

Av Nils-Petter Enstad
ForfatterDikteren Henrik Wergeland likte å kalle seg ”Grunnlovens storebror” – han var seks år da den ble vedtatt, hans far hadde vært en av de sentrale mennene i Eidsvollsforsamlingen og fire år etter at grunnloven ble vedtatt ble Henriks far sokneprest nettopp i Eidsvoll. Så dikterens identifisering med grunnloven var sterk og klar. Nettopp derfor er det interessant at nettopp Henrik Wergeland var en av de første som tok opp behovet for å endre nettopp på grunnloven. Særlig var han opptatt av paragraf 2 i loven, den som lød slik da den ble vedtatt: ”Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende seg til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.”

Mandag 21. mai 2012 – nesten på dagen 198 år etter at Grunnloven ble vedtatt på Eidsvoll – gjør Stortinget den mest omfattende revisjon av nettopp denne paragrafen som har vært gjort til nå.
Henrik Wergeland ”begynte bakfra”, kan man si, og førte en årelang kamp for at den siste setningen – også kalt ”jødeparagrafen” – skulle strykes. Den ble den da også til slutt, i 1851. Da hadde Wergeland vært død i seks år. Selv fra dødsleiet kjempet han for at denne paragrafen skulle endres, og samme år som han døde, publiserte han diktet ”Nordmandens Katechisme”. Her heter det i ett av versene:
”Jeg tror vor Grundlov best på jord
dog ei at best er hvert et ord.
Således tror jeg for exempel
enhver bør velge frit sit Tempel.
Man friest være bør i tro
thi bør forandres paragraf 2.

Paragraf 2, slik den ble vedtatt på Eidsvoll, hadde en ekskluderende form. Ulike religiøse grupper ble pekt ut og fortalt at de ikke var velkomne i Norge. Punktet om jødene var det første som falt. I 1897 falt også punktet om munkeordener bort, mens ”jesuittparagrafen” først ble opphevet i 1956.
Det manglet ikke på advarsler forut for hver enkelt av disse endringene. Først ville Norge bli invadert av jøder, deretter av katolikker i sin alminnelighet og så av jesuitter i særdeleshet. Som de fleste vil kunne konstatere: Slik har det ikke gått.

Etter stortingsvedtaket mandag 21. mai lyder paragraf 2 i grunnloven slik: ”Verdigrundlaget forbliver vaar kristne og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokrati, Retsstat og Menneskerettigheder”. Noen har forsøkt å framstille det som om man med denne ordlyden ”fjerner Jesus fra grunnloven”. Det er et demagogisk knep som man har hatt en viss suksess med, til tross for at Jesus heller ikke er nevnt i noen av de tidligere versjonene av denne paragrafen. Det som derimot er nevnt, er den religion der Jesus regnes som frelser: kristendommen. Denne er med også i den nye bestemmelsen. Når det heter at ”Verdigrundlaget forbliver vaar kristne og humanistiske Arv”, innebærer ordet ”forbliver” en kontinuitet og en videreføring av denne mer enn tusen år gamle arven. Verdigrunnlaget er en forpliktelse for myndigheter og øvrighet, men den enkelte borger har en selvsagt rett og et selvsagt krav på å få velge sine egne svar på livets store spørsmål.
Det var nettopp dette Wergeland var opptatt av i sine lett slentrende verselinjer:
”Således tror jeg for exempel
enhver bør velge frit sit Tempel.
Man friest være bør i tro
thi bør forandres paragraf 2.”


Med vedtaket 21. mai kan man si at Wergelands visjon om og ønske for grunnloven, er blitt ført til et logisk sluttpunkt. Det synes jeg man bør være både stolt av og glad for.